Disclaimer

Algemeen

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting betracht grote zorg en inspanning om via deze website actuele en betrouwbare informatie te verschaffen. Niettemin kan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. Aan de informatie op de website kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. De inhoud van de website is van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel advies. Bij medische vraagstukken of problemen wordt geadviseerd uw arts te raadplegen. De informatie op de website is niet meer dan een hulpmiddel om recente (medische) kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting accepteert ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden (via onder meer ‘hyperlinks’) waarnaar in deze website verwezen wordt.

Indien men, na kennisname van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting, reageert met enige informatie, zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal de Nederlandse Oogonderzoek Stichting deze informatie als openbaar gemaakt beschouwen.

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Bezoekers van deze website wordt de mogelijkheid geboden tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de administratie of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending.

Uw reactie kunt u zenden naar:
Nederlandse Oogonderzoek Stichting, Gelderhorstlaan 7, 6573CB Beek (gemeente Berg en Dal), of via .

Formulieren op deze website vragen u soms om vrijwillige contactinformatie. Het gaat daarbij om contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlands Oogonderzoek Stichting.

E-mail disclaimer

Vanuit de Nederlandse Oogonderzoek Stichting gaan e-mailberichten uit; deze berichten zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te brengen waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting stelt zich niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is tevens niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.